logo
News - Report Page -> News - Reports

Internet Training Opportunity

Publish on:

2016-05-22 20:00:07

اطلاعیه 

اداره هماهنگی موسسات غیردولتی افغانی (ANCB) به سلسلۀ پروگرام های قبلی خود اینک پروگرام آموزش انترنت  را به تاریخ 24/5/2016 الی 25/5/2016 به مدت دو روز دایر می نماید از شما تقاضا میشود اشخاصی را که با کامپیوتر ،زبان انگلیسی،وتاحدودی باانترنت آشنایی داشته باشند تا سه شنبه ساعت pm12:00 23  /5/2016 به این اداره معرفی نمایید. قبلا از همکاری شماسپاسگذاریم .

 

بااحترام

ادارۀ (ANCB)Our Donors